Left Right

Sprawy egzekucyjne

Sprawy egzekucyjne – kancelaria prawna z Trójmiasta

Z doświadczenia wiemy, że wiele spraw sądowych nie kończy się wraz z uzyskaniem prawomocnego wyroku. W tych wypadkach, w których orzeczenie nadaje się do wykonania w drodze przymusowej, często konieczne jest jeszcze przeprowadzenie sprawy egzekucyjnej. Dotyczy to zwłaszcza najpopularniejszych spraw o zapłatę. W końcu nie chodzi przecież tylko o to, aby sąd przyznał nam rację, ale o to, by pieniądze ostatecznie trafiły na nasze konto. Sprawy egzekucyjne są więc nie mniej ważne niż sam proces sądowy. Inaczej jednak niż w procesie, w sprawie egzekucyjnej strony co do zasady nie mają takich samych uprawnień. O prowadzeniu i toku postępowania egzekucyjnego w dużej mierze decyduje bowiem wierzyciel. Często wręcz mówi się, że wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego. Wynika to z tego, iż w wielu sytuacjach komornik jest związany treścią wniosków wierzyciela. Łatwo domyślić się, że skoro rola wierzyciela jest tak ważna, to jego aktywność i przemyślane działania mogą istotnie zwiększyć szanse powodzenia egzekucji. Oczywiście zachodzi też zależność przeciwna. Wierzyciel, który nie zna swoich uprawnień, może nieświadomie przegapić możliwość ściągnięcia należności od dłużnika. Warto nadto pamiętać, że w osiągnięciu sukcesu pomaga również dobra współpraca wierzyciela z komornikiem. Sprawna wymiana informacji i szybkie reagowanie na czynności podejmowane przez dłużnika to często klucz do wyegzekwowania roszczenia. Nasza kancelaria prawna JMS Legal miała okazję współpracować z wieloma komornikami z Trójmiasta i wiemy, którzy z nich są skuteczni. Jeśli chcesz skorzystać z tego doświadczenia, a Twój dłużnik jest z Gdyni, Sopotu, Gdańska lub okolic, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci w wyegzekwowaniu Twoich praw.

Klauzula wykonalności

Najczęściej spotykaną podstawą egzekucji jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być np. prawomocne orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem, jak również akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Klauzula wykonalności jest to z kolei urzędowy akt, którego istotą jest stwierdzenie, że dany tytuł egzekucyjny uprawnia do prowadzenia egzekucji. Taką klauzulę może nadać sąd albo referendarz sądowy. Choć regułą jest, że klauzula wykonalności nadawana jest przeciwko dłużnikowi, to nie jest to jedyna możliwość. W zależności od sytuacji klauzula wykonalności może być nadana również np. przeciwko małżonkowi dłużnika albo jego spadkobiercom. Jeżeli zaś dłużnikiem jest spółka osobowa, klauzulę wykonalności niekiedy można nadać też przeciwko jej wspólnikom. Korzystając z tej możliwości, można zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy. Dobrze jest ponadto wiedzieć, że klauzula wykonalności może być nadana również na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule jako uprawniona. Jest tak np. wtedy, gdy uprawnienie przeszło na inną osobę już po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Przykładem takiej sytuacji jest sprzedaż wierzytelności stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu. Nabywca wierzytelności, który chce prowadzić egzekucję, nie musi wówczas prowadzić procesu od nowa, lecz może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na jego rzecz. Przejście uprawnienia musi on jednak wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Spełnienie tego wymogu nie zawsze jest łatwe i należy o nim pamiętać zawczasu. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie dotyczącym nadawania klauzuli wykonalności, zgłoś się do nas. Czekamy na Ciebie w Sopocie.

Bezzasadna egzekucja

W praktyce niestety zdarza się, że klauzula wykonalności zostaje nadana mimo braku podstaw. W takich wypadkach komornik nie jest uprawniony do badania tej okoliczności i na wniosek wierzyciela musi prowadzić egzekucję. Wówczas dłużnik, który chce wykazać, że egzekucja jest bezzasadna, sam powinien podjąć odpowiednie działania. Z reguły właściwą czynnością jest wniesienie zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Jest na to jednak mało czasu, bo jedynie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Co więcej, nie w każdym przypadku wniesienie takiego zażalenia jest w ogóle możliwe. W razie wątpliwości warto zatem poprosić o pomoc radcę prawnego specjalizującego się w egzekucji. Bezzasadna egzekucja może mieć miejsce także wtedy, gdy wprawdzie nadanie klauzuli wykonalności było prawidłowe, natomiast po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło. Klasycznym przykładem takiego zdarzenia jest dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika po uprawomocnieniu się wyroku. Nieuczciwy wierzyciel mógłby chcieć wykorzystać taką sytuację i zwrócić się do komornika o wyegzekwowanie należności, którą już raz otrzymał. W takiej sytuacji właściwym środkiem zaradczym jest z reguły pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Co istotne, taki pozew można połączyć z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli przeciwko Tobie prowadzona jest bezzasadna egzekucja i potrzebujesz pomocy, daj nam znać. Doradzimy Ci, co należy zrobić, aby powstrzymać komornika.

Koszty komornicze

Sprawy egzekucyjne związane są nie tylko ze ściąganiem należności na rzecz wierzyciela. Komornik pobiera również opłaty i wydatki, które łącznie składają się na koszty komornicze. Ich wysokość oczywiście nie jest jednak uzależniona od uznania komornika, lecz ściśle określają ją przepisy. Choć mogłoby wydawać się, że ustalenie kosztów komorniczych to jedynie prosta czynność techniczna, to nie zawsze tak jest. Niektóre przepisy nie są bowiem jednoznaczne, a do tego dodatkową trudność sprawiają zmiany stanu prawnego i konieczność stosowania przepisów przejściowych. W rezultacie – zwłaszcza jeżeli sprawa egzekucyjna trwa długo – komornikom zdarzają się pomyłki. W takich wypadkach strona, która nie zgadza się z postanowieniem o kosztach, może wnieść stosowny środek zaskarżenia. Jest nim skarga na czynność komornika, a termin na jej wniesienie wynosi jedynie tydzień. Jeśli boisz się, że nie zdołasz samodzielnie sporządzić skargi na czynność komornika w tak krótkim czasie, prawnicy z naszej kancelarii chętnie Ci pomogą. Pamiętaj też, że w niektórych sytuacjach możesz ubiegać się o obniżenie opłaty egzekucyjnej nawet wtedy, gdy została ona przez komornika obliczona prawidłowo. Opłata może zostać obniżona, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub Twojej sytuacji majątkowej.

Pisma procesowe

W sprawach egzekucyjnych przepisy pozostawiają stronom pewną swobodę co do formy dokonywanych czynności. W postępowaniu egzekucyjnym wnioski i oświadczenia można bowiem co do zasady składać na piśmie albo ustnie do protokołu. Od tej zasady są jednak istotne wyjątki, kiedy to sporządzenie pisma procesowego jest konieczne. Tak jest np. w sytuacji, gdy dłużnik planuje wnieść do sądu pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Ustne wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego nie jest niestety możliwe. Formę pisma procesowego niemal zawsze musi przybrać także skarga na czynność komornika. Najprościej rzecz ujmując: ważne żądania trzeba z reguły sformułować pisemnie. Pisma procesowe charakteryzują się tym, że muszą spełniać określone wymogi formalne. Nie można poprzestać jedynie na wskazaniu, że nie zgadzamy się z prowadzoną egzekucją albo daną czynnością komornika. Trzeba dokładnie określić, czego się żąda, pamiętać o opłaceniu pisma, a nawet zadbać o odpowiednią liczbę jego odpisów. Co więcej, z powództwem przeciwegzekucyjnym wiążą się jeszcze dodatkowe obostrzenia. W pozwie trzeba przytoczyć wszystkie znane zarzuty pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu. Szans na wygraną może więc pozbawić Cię omyłkowe pominięcie jakiegoś argumentu w pozwie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Nawet jeśli masz rację, jej wykazanie nie będzie już możliwe. Obawiasz się takiego scenariusza? A może tylko potrzebujesz upewnić się, że Twoje pisma procesowe nie zawierają błędów? Poproś o pomoc radcę prawnego z kancelarii JMS Legal w Sopocie. Chętnie wykorzystamy nasze doświadczenie w sprawach egzekucyjnych do tego, aby sporządzić dla Ciebie skuteczne pisma procesowe.

W ramach tej specjalności:

  • reprezentujemy klientów w sprawach egzekucyjnych
  • pomagamy w uzyskaniu lub zaskarżeniu klauzuli wykonalności
  • podpowiadamy, jak bronić się przed bezzasadną egzekucją
  • sporządzamy pisma procesowe, takie jak pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego czy skarga na czynność komornika
  • oceniamy, czy egzekucja jest prowadzona zgodnie z prawem
  • weryfikujemy postanowienia o kosztach komorniczych

objaśniamy klientom przepisy postępowania egzekucyjnego