Polityka prywatności

Polityka prywatności

obowiązująca od dnia 7 listopada 2023 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach, na jakich Administrator przetwarza dane osobowe Podmiotów danych w związku z wykonywaną przez Administratora działalnością, w tym prowadzeniem i utrzymywaniem Witryny, Bloga i Sklepu, świadczeniem Usług oraz wykonywaniem Umów.

§ 1. Definicje

1. Na użytek Polityki Prywatności stosuje się definicje określone w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem https://jmslegal.pl/regulamin-sklepu.

2. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

(a) Administrator – spółka pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie prawni Spółka partnerska z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23, 81-365 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000559211, NIP: 5851471297,

(b) Witryna – strona internetowa dostępna pod adresem https://jmslegal.pl,

(c) Blog – blog dostępny pod adresem https://jmslegal.pl/blog,

(d) Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Witryny,

(e) Formularz Kontaktowy – usługa realizowana przez Administratora, pozwalająca osobie korzystającej z Witryny na zgłoszenie potrzeby nawiązania kontaktu z Administratorem, w szczególności poprzez wyrażenie zgody na przesłanie przez Administratora informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

(f) Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w szczególności Czytelnik lub Klient,

(g) Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności,

(h) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 2. Kontakt z Administratorem

1. Adres Administratora: Stefana Batorego 23, 81-365 Gdynia.

2. Adres poczty elektronicznej Administratora: info@jmslegal.pl.

3. Numer telefonu Administratora: +48 58 710 77 67.

§ 3. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych

1. Administrator przetwarza następujące dane Czytelnika, który zamieścił komentarz na Blogu lub opinię o Usłudze: imię, adres poczty elektronicznej i inne dane osobowe przekazane przez Czytelnika – w celu umożliwienia Czytelnikowi zamieszczenia komentarza na Blogu lub opinii o Usłudze i umożliwienia innym osobom korzystającym z Bloga lub ze Sklepu zapoznania się z tym komentarzem lub opinią, a także poprzez archiwizację komentarza i opinii po ich usunięciu w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),

2. Administrator przetwarza następujące dane Czytelnika, który skorzystał z Formularza Kontaktowego:

(a) imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej – w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy Czytelnikiem a Administratorem (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),

(b) inne dane osobowe przekazane przez Czytelnika, w przypadku prowadzenia dalszej komunikacji pomiędzy Czytelnikiem a Administratorem – w celu podjęcia na żądanie Czytelnika działań polegających na ustaleniu przez Administratora, przed zawarciem umowy, czy zachodzą okoliczności uzasadniające nawiązanie współpracy pomiędzy Czytelnikiem a Administratorem (przez okres niezbędny do realizacji takich działań przez Administratora i podjęcia przez Czytelnika decyzji w sprawie nawiązania współpracy z Administratorem; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO).

3. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:

(a) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i inne dane osobowe przekazane przez Klienta, nienależące do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – w celu wykonania Umowy (przez okres obowiązywania Umowy i niezbędnych rozliczeń dokonywanych po jej ustaniu; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),

(b) dane osobowe Klienta niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawiania faktur VAT i przechowywania dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia tych obowiązków (przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),

(c) przekazane przez Klienta dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Klienta lub obrony Klienta przed roszczeniami (przez okres do tego niezbędny; podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit. f. RODO),

(d) wszystkie dane osobowe Klienta określone w lit. a-c powyżej – w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora powstałych w związku z Umową lub obrony przed takimi roszczeniami (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, a w odniesieniu do danych określonych w lit. c powyżej: art. 9 ust. 2 lit. f. RODO).

§ 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Podmiotu danych mogą być przekazywane współpracującym z Administratorem dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak np. usługi IT czy usługi księgowe.

§ 5. Prawa Podmiotu danych

1. Podmiot danych ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

(a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Podmiotu danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

(b) prawo przenoszenia danych – w odniesieniu do danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,

(c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,

(d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Informacja o wymogu podania danych: podanie danych osobowych przez Podmiot danych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne odpowiednio do:

(a) zamieszczenia komentarza na Blogu lub opinii o Usłudze,

(b) komunikacji pomiędzy Czytelnikiem a Administratorem, w tym za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,

(c) zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem.

3. W razie niepodania danych osobowych wykonanie powyższych czynności nie będzie możliwe.

4. Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: dane osobowe Podmiotu danych nie będą wykorzystywane do profilowania ani innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 6. Cookies

1. Niniejsza Witryna, w tym Blog oraz Sklep, wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

(a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

(b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

(c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

(d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach niniejszego serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,

(b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

(c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

(d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,

(e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym.

6. Microsoft Clarity. Korzystamy z narzędzia Microsoft Clarity, żeby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej. Narzędzie zapewniane jest przez spółkę Microsoft Corporation. Microsoft Clarity rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. W ramach narzędzia Microsoft Clarity nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację, ponieważ Microsoft Clarity nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy przeznaczonych do przekazywania danych osobowych. W celu korzystania z Microsoft Clarity zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Microsoft Clarity. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Microsoft Corporation. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Microsoft w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Microsoft, ani my wykorzystujemy tych informacji do Twojej identyfikacji. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Microsoft Clarity, zachęcamy do zapoznania się z tymi wyjaśnieniami oraz oświadczeniem o ochronie prywatności w firmie Microsoft.

7. Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które zbiera informacje na temat Państwa odwiedzin strony, w tym informacje takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki Państwo spędzili na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.

8. Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie w Państwa przypadku takich plików cookies, czy nie.

W razie wątpliwości co do Polityki Prywatności, prosimy o wiadomość na adres: info@jmslegal.pl.

 

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu