Sankcja kredytu darmowego

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego, którą określa się również jako sankcję kredytu gratisowego, jest to instrument ochrony praw konsumenta unormowany w art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim.

Na czym polega sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego polega na tym, że w przypadku naruszenia przez kredytodawcę (np. bank) niektórych z obowiązków określonych w ustawie o kredycie konsumenckim, kredytobiorca (konsument) ma prawo złożyć pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji. Po złożeniu takiego oświadczenia kredytobiorca (konsument) zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy (np. bankowi), w terminie i w sposób ustalony w umowie. Sankcja kredytu darmowego obejmuje zasadniczo wszystkie koszty łączące się z kredytem, niezależnie od ich nazwy: odsetki, opłaty, prowizje itd.

Co umożliwia zastosowanie sankcji kredytu darmowego?

Uruchomienie sankcji kredytu darmowego powiązane jest z naruszeniem przez kredytodawcę obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim. Ogólnie wskazuje się dwie grupy naruszeń. Naruszenia z pierwszej grupy mogą zostać popełnione jedynie przy zawieraniu umowy. Dotyczą one obowiązków informacyjnych związanych z formą oraz treścią dokumentu umowy. Druga grupa naruszeń dotyczy natomiast również czasu po zawarciu umowy. W tym wypadku chodzi o naruszenia przepisów, które mają na celu ochronę konsumenta przed nadmiernymi obciążeniami finansowymi wynikającymi z zawartej umowy.

Przykłady naruszeń umożliwiających skorzystanie z sankcji kredytu darmowego:

 • Pominięcie w treści umowy istotnych postanowień, takich jak dane stron, które umożliwiają zidentyfikowanie kredytobiorcy i kredytodawcy.
 • Pominięcie danych pośrednika kredytowego.
 • Brak określenia rodzaju kredytu i czasu obowiązywania umowy.
 • Podanie błędnej wysokości całkowitej kwoty kredytu.
 • Podanie błędnej wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.
 • Podanie błędnej wysokości całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta.

Ile trwa sankcja darmowego kredytu?

Uprawnienie konsumenta do złożenia pisemnego oświadczenia, o którym wspomnieliśmy powyżej, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy. Bieg tego terminu jest przedmiotem sporu wśród prawników, jednak najczęściej przyjmuje się, że termin ten rozpoczyna bieg w dniu spłacenia ostatniej należności.

Jak liczyć termin na zastosowanie sankcji kredytu darmowego?

Zgodnie z ogólnymi zasadami liczenia terminów, które na blogu już zostały wyjaśnione, termin roczny kończy się w dniu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Warto również pamiętać, że jeżeli koniec terminu wypada w dzień ustawowo wolny od pracy lub w sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy lub sobotą.

Przykładowo: Kredyt konsumencki został spłacony w piątek 22 kwietnia 2022 roku. Co do zasady termin roczny na złożenie oświadczenia upływałby 22 kwietnia 2023 roku, jednak dzień ten przypada w sobotę. W związku z tym termin upłynie w najbliższy dzień roboczy, tj. poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku.

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego polega na złożeniu przez kredytobiorcę (konsumenta) pisemnego oświadczenia skierowanego do kredytodawcy. Wskazać należy, że oświadczenie takie konsument może złożyć pomimo trwającego procesu sądowego. Złożenia oświadczenia nie jest wykluczone także w sytuacji, w której bank wypowiedział już umowę kredytu.

Sankcja kredytu darmowego wzór

Nie ma ustalonego wzoru oświadczenia o zastosowaniu sankcji kredytu darmowego. Niewątpliwie w piśmie należy wskazać kredytobiorcę jako nadawcę, kredytodawcę jako adresata oraz oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia opisanego w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. W piśmie należy wskazać, jakich konkretnie naruszeń prawa dopuścił się kredytodawca. Warto także sporządzić dodatkowe uzasadnienie. Zwiększa to szanse na przekonanie banku do naszych racji i uznanie oświadczenia za skuteczne. Co jednak istotne, negatywne zdanie banku na temat skuteczności skorzystania z sankcji wcale nie jest decydujące. W razie potrzeby spór można poddać rozstrzygnięciu sądu.

Sankcja kredytu darmowego jakie banki?

Oświadczenie o skorzystaniu z sankcji można złożyć dowolnemu bankowi. W tym zakresie nie ma żadnych ograniczeń. Istotne jest jednak, że sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie tylko do umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim. Chodzi zatem o kredyty w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, które kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi.

Leave a Reply

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu