Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego

Czym jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to środek prawny mający na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi kredytodawcami (np. bankami, SKOK-ami lub instytucjami pożyczkowymi). Zasady korzystania z tej sankcji uregulowane zostały w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Sankcja kredytu darmowego dotyczy wyłącznie tzw. kredytów konsumenckich i może zostać zastosowana w przypadkach ściśle określonych w przepisach prawa. Skorzystanie z sankcji polega na złożeniu kredytodawcy odpowiedniego pisemnego oświadczenia, w wyniku którego utraci on prawo do odsetek i innych kosztów kredytu. Innymi słowy, kredytodawca będzie miał prawo ubiegać się wyłącznie o zwrot kapitału kredytu. Koszty kredytu zapłacone już na rzecz kredytodawcy powinny zostać Ci przez niego zwrócone.

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza kancelaria może bezpłatnie przeanalizować Twoją umowę, aby sprawdzić, czy możesz skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Jeżeli okaże się, że jest to możliwe, przedstawimy Ci ofertę na wykonanie dalszych niezbędnych czynności. Pierwszym krokiem będzie z reguły sporządzenie w Twoim imieniu oświadczenia o skorzystaniu z sankcji i wysłanie go do kredytodawcy. Jeżeli kredytodawca uzna swój błąd, to nadpłacone środki uzyskasz stosunkowo szybko. Niestety jednak kredytodawcy często odmawiają dobrowolnego uznania roszczeń, licząc na to, że kredytobiorcy zniechęcą się i zrezygnują z dochodzenia swoich praw. W takim wypadku będziemy mogli reprezentować Cię przed sądem. Zespół naszej kancelarii składa się z doświadczonych prawników, którzy na każdym etapie sprawy udzielą Ci wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

Zgłoś się na darmową konsultację

Wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić się na darmową konsultację. Dzięki niej dowiesz się, czy w Twoim przypadku skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest możliwe. Po wypełnieniu formularza otrzymasz wiadomość e-mail z informacją na temat tego, jakich dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować.

  Formularz możesz wysłać po zaznaczeniu poniższych pól:

  Wyrażam zgodę na to, aby Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Gdyni wykorzystała podany wyżej numer telefonu dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesłała informację handlową na podany wyżej adres e-mail.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Gdyni (Polityka Prywatności dostępna jest tutaj).

  Najczęściej zadawane pytania

  Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

  Z sankcji kredytu darmowego można skorzystać, jeżeli zostały spełnione następujące warunki:

  • została zawarta umowa o kredyt konsumencki
  • kredytodawca dopuścił się naruszenia przepisów
  • od dnia wykonania umowy nie upłynął jeszcze rok

  Jaki jest skutek skorzystania z sankcji kredytu darmowego?

  W razie skorzystania z sankcji kredytu darmowego konsument zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy. Kapitał kredytu podlega zwrotowi w terminie i w sposób ustalony w umowie.

  Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

  1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

  2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

  Po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego kwoty odsetek i innych kosztów kredytu uiszczonych już na rzecz kredytodawcy nabierają charakteru tzw. świadczenia nienależnego. W związku z tym po stronie konsumenta powstaje roszczenie o ich zwrot.

  Czym jest umowa o kredyt konsumencki?

  Umowa o kredyt konsumencki to umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie. Jedną stroną tej umowy musi być konsument, a więc osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Drugą stroną jest natomiast kredytodawca, czyli przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu.

  Choć nazwa mogłaby sugerować co innego, umową o kredyt konsumencki jest nie tylko umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego. Kredyt konsumencki należy rozumieć szeroko jako udostępnienie konsumentowi kapitału. Umową o kredyt konsumencki może być zatem również umowa pożyczki albo umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego (tzw. kredyt kupiecki), jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem. Co więcej, umową o kredyt konsumencki może być nawet umowa leasingu lub najmu, jeżeli tylko przewiduje obowiązek nabycia przedmiotu umowy przez konsumenta.

  W drodze wyjątku kredytem konsumenckim może być także kredyt w wysokości większej niż 255 550 zł. Taki kredyt musi być jednak przeznaczony na remont domu albo lokalu mieszkalnego i nie może być zabezpieczony hipoteką.

  Czy skorzystanie z sankcji kredytu konsumenckiego jest ograniczone jakimś terminem?

  Uprawnienie do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

  Ustawodawca niestety nie wyjaśnił precyzyjnie, który dzień należy uważać za dzień wykonania umowy. Z tego powodu banki i instytucje pożyczkowe próbują czasem forsować korzystną dla siebie koncepcję, zgodnie z którą dniem wykonania umowy jest dzień wypłaty kredytu lub pożyczki. Naszym zdaniem – podzielanym na szczęście przez większość sądów – pogląd ten jest nieprawidłowy.

  Prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego wprowadzono w celu ochrony konsumentów. Celem przepisów jest zatem wydłużenie okresu, w którym konsument może dowiedzieć się o naruszeniu prawa przez kredytodawcę i wykonać swoje uprawnienie. Wobec tego należy przyjąć, że wykonanie umowy następuje w dniu, w którym strony wywiążą się z wszystkich obowiązków ciążących na nich na podstawie umowy. W typowych przypadkach umowę o kredyt konsumencki uznaje się za wykonaną w dniu, w którym konsument spłacił ostatnią należność z tytułu tej umowy na rzecz kredytodawcy.

  Czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego po wypowiedzeniu umowy przez kredytodawcę?

  Tak, wypowiedzenie umowy przez kredytodawcę nie stoi na przeszkodzie skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Istotne jest wyłącznie to, aby wykonać uprawnienie przed upływem roku od dnia wykonania umowy.

  Mam kredyt hipoteczny. Czy mogę skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

  Odpowiedź na to pytanie należy zacząć od wyjaśnienia, czym w ogóle jest kredyt hipoteczny. Nie każdy kredyt zabezpieczony hipoteką jest bowiem kredytem hipotecznym w rozumieniu przepisów prawa.

  Można wyróżnić dwa warianty kredytu hipotecznego. Pierwszy wariant obejmuje kredyt zabezpieczony hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną. W tym wypadku istotne jest, że przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość mieszkalna. Nie ma natomiast znaczenia cel finansowania, który może być zupełnie dowolny. Drugi wariant kredytu hipotecznego to kredyt przeznaczony na sfinansowanie nabycia lub utrzymania prawa do nieruchomości. Prawem tym może być np. własność, udział we współwłasności czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W tym wypadku istotny jest cel finansowania, jakim jest nabycie lub utrzymanie nieruchomości (niekoniecznie mieszkalnej). Bez znaczenia jest natomiast to, czy kredyt został zabezpieczony hipoteką, choć oczywiście w praktyce tak właśnie najczęściej się dzieje.

  Jeśli Twoja umowa dotyczy kredytu hipotecznego w jednym z opisanych wyżej znaczeń, to skorzystanie z sankcji kredytu darmowego niestety nie będzie możliwe, jeżeli została ona zawarta w dniu 22 lipca 2017 roku lub po tej dacie. Jeśli natomiast do zawarcia umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką lub umowy o pożyczkę zabezpieczoną hipoteką doszło przed dniem 22 lipca 2017 roku, wykonanie uprawnienia będzie wchodziło w grę. W tym wypadku skutki sankcji będą jednak ograniczone. Kredytodawca utraci prawo do odsetek i innych kosztów kredytu wyłącznie za okres 4 lat poprzedzających dzień złożenia tego oświadczenia. Pewnym pocieszeniem może być jednak to, że sankcja znajdzie także zastosowanie do umów o kredyt w wysokości większej niż 255 550 zł.

  Jakie są typowe przykłady sytuacji, w których można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

  Przeważająca część sytuacji, w których skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest możliwe, dotyczy uchybień popełnionych przez kredytodawcę przy zawieraniu umowy. Przepisy prawa przewidują szereg obowiązków informacyjnych, które powinny być spełnione przez bank lub instytucję pożyczkową. Ich niewykonanie lub – co zdarza się zdecydowanie częściej – wykonanie w sposób nienależyty upoważnia kredytobiorcę do realizacji omawianego uprawnienia.

  Typowe przykłady uchybień obejmują błędne podanie całkowitej kwoty kredytu, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta czy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Elementy te są niezmiernie istotne, ponieważ umożliwiają one konsumentowi dokonanie oceny zakresu ciążącego na nim zobowiązania.

  Zasady obliczania RRSO reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Samodzielne wykonanie kalkulacji jest niestety dość skomplikowane, ponieważ wymaga znajomości metod rozwiązywania równań nieliniowych oraz uwzględnienia specyficznej konwencji ustalania odstępów czasu między datami używanymi w obliczeniach. Nasza kancelaria dysponuje jednak autorskim programem komputerowym, który pozwala nam na szybką weryfikację prawidłowości wyliczenia RRSO przez bank lub instytucję pożyczkową.

  Czy po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego muszę zwrócić od razu cały kapitał?

  Nie, po skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego zwrot kapitału następuje w terminie i w sposób ustalony w umowie. Innymi słowy, jeżeli umowa przewidywała dokonywanie płatności co miesiąc w ratach równych, to również co miesiąc w ratach równych spłacany będzie kapitał kredytu.

  Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:

  1) pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;

  2) dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

  Skontaktuj się z nami

  Jeśli chcesz, abyśmy za darmo sprawdzili Twoją umowę, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy albo zadzwoń do nas +48 58 710 77 67. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

   

   

  Szukasz pomocy prawnej?

  Skontaktuj się z nami – chętnie Ci pomożemy!

  Zadzwoń:
  +48 58 710 77 67

  info@jmslegal.pl poniedziałek-piątek w godz. 09:00-16:00

  Szukasz pomocy prawnej?

  Pomożemy Ci! Zadzwoń: +48 58 710 77 67

  info@jmslegal.pl
  ·  poniedziałek – piątek w godz. 09:00-16:00

  Prawnicy

  radca prawny Konrad Mońko

  Konrad Mońko

  radca prawny
  radca prawny Michał Staszewski

  Michał Staszewski

  radca prawny
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu