Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka – na czym polega i jakie płyną z niej korzyści dla dłużnika?

Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania upadłościowego, które skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolniczej. Celem tego procesu jest umożliwienie dłużnikowi uregulowania swoich zobowiązań wobec wierzycieli w sposób uporządkowany, a jednocześnie zapewnienie mu szansy na nowy start finansowy. Pamiętać przy tym należy, że z tego narzędzia skorzystać może, niejako za dłużnika, wierzyciel, czym zwiększyć może swoje szanse na odzyskanie wierzytelności.

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna może ogłosić upadłość konsumencką, jeżeli nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Co zostało już zasygnalizowane na wstępie, oprócz samego dłużnika wniosek może złożyć również wierzyciel.

Jak wygląda upadłość konsumencka krok po kroku?

Po pierwsze: wstępna ocena sytuacji. Dłużnik powinien ocenić swoją sytuację finansową i zdecydować, czy upadłość konsumencka jest dla niego właściwym rozwiązaniem.

Drugi krok to porada prawna: konsultacja z radcą prawnym z kancelarii prawnej JMS Legal. Profesjonalna porada pomoże zrozumieć skomplikowane procedury i dostarczy niezbędnych informacji.

Trzecim krokiem jest wnioskowanie o upadłość. Dłużnik składa wniosek o upadłość konsumencką w sądzie rejonowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Wniosek ten powinien spełniać wymogi formalne oraz być poparty niezbędną dokumentacją, przede wszystkim finansową.

W czwartym kroku, stanowiącym kontynuację trzeciego, jest decyzja sądu o wszczęciu postępowania upadłościowego, przez wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Następuje zawiadomienie wierzycieli o tym postępowaniu.

Krok piąty to etap układowy. Dłużnik wraz z syndykiem (osobą nadzorującą postępowanie upadłościowe) pracuje nad układem z wierzycielami, określającym warunki spłaty długów.

Postępowanie to kończy się spłatą zobowiązań. Dłużnik rozpoczyna spłatę zobowiązań zgodnie z układem i w ostateczności, gdy dokona spłaty wszystkich długów, dochodzi do umorzenia jego zobowiązań.

Co powinien zawierać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

1a) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;

2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;

9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;

10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;

11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Upadłość konsumencka – konsekwencje

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w zasadzie momentalnie wpływa na sytuację dłużnika. Następuje zawieszenie egzekucji. W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej z mocy prawa zawieszeniu ulegają wszelkie egzekucje komornicze prowadzone przeciwko dłużników. Dłużnik zyskuje ma szansę na uzyskanie układu z wierzycielami, który może obejmować m.in. restrukturyzację długów lub ustalenie korzystnych warunków spłaty. Co za tym idzie, dłużnik może spodziewać się zwolnienia z części długów. W niektórych przypadkach sąd może zdecydować o umorzeniu części długów, co pozwala dłużnikowi na łatwiejsze rozpoczęcie nowego etapu finansowego życia.

Nie możemy zapominać, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej pociąga za sobą również pewne nieprzyjemności. Przede wszystkim dotyczą one ograniczeń finansowych. W trakcie postępowania na dłużnika nakładane są pewne ograniczenia finansowe, np. zakaz zaciągania nowych zobowiązań. Ponadto trzeba pamiętać o rejestrze dłużników. Informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest publikowana w publicznie dostępnych rejestrach, Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, z których informacje pobierają prywatne firmy. Może mieć to wpływ nie tylko na zdolność kredytową dłużnika w przyszłości, ale również na jego wiarygodność w stosunku do potencjalnych kontrahentów.

Pomoc prawna w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest skomplikowanym procesem, dlatego możesz skontaktować się z kancelarią prawną JMS Legal. Radca prawny z naszej kancelarii, po gruntownej analizie przedstawionego przez Ciebie problemu, wyjaśni Ci, jakie masz prawne możliwości wyjścia z długów.

Related Posts

Leave a Reply

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu