Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego przez bank

Czym jest wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego?

Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego to najczęściej spotykany sposób przedterminowego rozwiązania takiej umowy. Wypowiedzenie umowy kredytu odnosi ten skutek, że po upływie terminu wypowiedzenia – wynoszącego z reguły 30 dni – roszczenie banku o zwrot kapitału kredytu staje się wymagalne. Przypadki, w których umowa kredytu konsumenckiego może zostać wypowiedziana, określone są w samej umowie. Podstawową przesłanką wypowiedzenia umowy jest zaleganie przez kredytobiorcę z płatnościami, jednak w praktyce można spotkać także inne przesłanki. Zalicza się do nich np. podanie bankowi sfałszowanych informacji, w oparciu o które udzielony został kredyt, utrata zdolności kredytowej lub niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu.

Bank wypowiedział mi kredyt konsumencki. Co dalej?

Jak wyjaśniono wyżej, wypowiedziana przez bank umowa kredytu konsumenckiego ulega rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia wszystkie zobowiązania wynikające z umowy powinny zostać w całości spłacone. Jeśli tak się nie stanie, bank uzyska prawo do ich przymusowego dochodzenia. W praktyce odzyskiwanie należności przez bank odbywa się na drodze sądowej, tj. poprzez skierowanie do sądu powództwa o zapłatę.

Jak się bronić przed pozwem o zapłatę?

Wypowiedzenie umowy kredytu konsumenckiego przez bank to dla każdego kredytobiorcy poważna sytuacja, która rodzi ryzyko poniesienia znacznego ciężaru finansowego. Warto jednak pamiętać, że banki – choć to duże instytucje – też popełniają błędy. Przed pozwem o zapłatę wniesionym przez bank po wypowiedzeniu umowy kredytu można bronić się przede wszystkim trzema argumentami. Po pierwsze, zdarza się, że wypowiedzenie dokonane jest bezpodstawnie. Ma to miejsce wtedy, gdy bank powołuje się na przesłankę wypowiedzenia, która w rzeczywistości wcale nie wystąpiła. W takiej sytuacji można przed sądem dowodzić, że nie daliśmy bankowi powodu do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, a tym samym nie wywołało ono skutków prawnych. Po drugie, dyskusyjny może być sam fakt złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.  Niekiedy oświadczenie wysłane przez bank podpisane jest przez nieuprawnione osoby albo nie zostaje prawidłowo doręczone konsumentowi, na przykład na skutek błędu operatora pocztowego. W takich sytuacjach oczywiście również nie można mówić o skutecznym wypowiedzeniu umowy konsumentowi. Wreszcie po trzecie, może wystąpić sytuacja pozwalająca na skorzystanie przez kredytobiorcę z tzw. sankcji kredytu darmowego.

Sankcja kredytu darmowego w trakcie sprawy sądowej

Sankcja kredytu darmowego to instytucja prawna, którą szczegółowo opisujemy w innym miejscu na naszej stronie. W skrócie można powiedzieć, że wchodzi ona w grę wtedy, gdy bank naruszył niektóre z obowiązków określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. W takiej sytuacji konsument ma prawo skorzystać z sankcji, w wyniku czego staje się on uprawniony do zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych normalnie bankowi. Co jednak w przypadku, gdy umowa kredytu została rozwiązana na skutek wypowiedzenia, a bank wytoczył już powództwo? Czy wówczas też można skorzystać z sankcji? Odpowiedź jest na szczęście korzystna dla kredytobiorców. Sankcja kredytu darmowego to oświadczenie, które można złożyć nawet w trakcie sprawy sądowej. Jedyne ograniczenie czasowe jest takie, że oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego nie można złożyć po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Przelew wierzytelności banku na inny podmiot

Po wypowiedzeniu umowy kredytu konsumenckiego bank jest uprawniony do dochodzenia należności na drodze sądowej. Ma on jednak również inną możliwość, z której w praktyce często korzysta. Bank może bowiem dokonać przelewu swojej wierzytelności na inny podmiot (często jest to tzw. fundusz sekurytyzacyjny). Wówczas to nowy wierzyciel powinien występować w sprawie sądowej jako powód. Czy taka zmiana wierzyciela oznacza, że konsument traci prawo do skorzystania z sankcji kredytu darmowego? Oczywiście, że nie! Przepisy wyraźnie stanowią, że wyłączenie lub ograniczenie zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki jest bezskuteczne. Oznacza to, że wobec nowego wierzyciela konsument może wykorzystać wszystkie te zarzuty, które przysługiwały mu przeciwko bankowi. Co więcej, po przelewie wierzytelności sytuacja konsumenta często staje się nawet lepsza. W trakcie sprawy sądowej nabywca wierzytelności musi bowiem nie tylko udowodnić, że ta wierzytelność istnieje, ale także to, że skutecznie nabył ją od banku. Z tym zaś wierzyciele mają zaskakująco często problemy.

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twojej sprawie popełniono błąd, który pozwoli Ci na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego albo obronę przed powództwem w inny sposób, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami 

  Formularz możesz wysłać po zaznaczeniu poniższych pól:

  Wyrażam zgodę na to, aby Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Gdyni wykorzystała podany wyżej numer telefonu dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesłała informację handlową na podany wyżej adres e-mail.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Gdyni (Polityka Prywatności dostępna jest tutaj).

  Related Posts

  Leave a Reply

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu