Umowa o kredyt konsumencki

Mimo że umowa o kredyt konsumencki może mieć różne postaci i oblicza, prawo chroni konsumenta, narzucając kredytodawcy szereg warunków, które musi spełnić przygotowany przez niego dokument kształtujący stosunek kredytowy.

Umowa o kredyt konsumencki powinna być jednoznaczna i zrozumiała

Ogólnymi warunkami, jakie wypełnić musi autor umowy o kredyt konsumencki, jest sformułowanie jej w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wymogi te należy rozumieć jako brak wątpliwości co do zamieszczonych w umowie pojęć, niemożliwość ich rozszerzonej interpretacji (jednoznaczność) oraz brak skomplikowania umowy, odnoszący się przede wszystkim do jej formy, jak np. użycie odpowiednio czytelnej czcionki, podkreśleń, podziału treści (zrozumiałość).

Forma umowy o kredyt konsumencki

Poza tymi niewątpliwie przydatnymi, aczkolwiek ogólnymi zasadami tworzenia umowy o kredyt konsumencki, prawodawca postawił również bardziej szczegółowe wymaganie. Mianowicie, umowa ta powinna być zawarta w formie pisemnej. Nie oznacza to obowiązku spisania umowy odręcznie. Wypełnienie tej powinności następuje przez złożenie własnoręcznych podpisów pod dokumentem umowy. Przy czym warto od razu zastrzec, że jest to warunek minimalny. Umowa o kredyt konsumencki może być zawarta w innej szczególnej formie m.in. aktu notarialnego. W praktyce takie rozwiązanie nie jest jednak stosowane z uwagi na dodatkowe koszty.

Co powinna zawierać umowa o kredyt konsumencki?

Szczegółowo uregulowano samą treść umowy. Ustawodawca wymaga, aby kredytodawca zadbał o umieszczenie w umowie o kredyt konsumencki następujących informacji:

1) imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oraz adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;

2) rodzaj kredytu;

3) czas obowiązywania umowy;

4) całkowitą kwotę kredytu;

5) terminy i sposób wypłaty kredytu;

6) stopę oprocentowania kredytu, warunki stosowania tej stopy, a także okresy, warunki i procedury zmiany stopy oprocentowania wraz z podaniem indeksu lub stopy referencyjnej, o ile ma zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania kredytu; jeżeli umowa o kredyt konsumencki przewiduje różne stopy oprocentowania, informacje te podaje się dla wszystkich stosowanych stóp procentowych w danym okresie obowiązywania umowy;

7) rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta ustaloną w dniu zawarcia umowy o kredyt konsumencki wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia;

8) zasady i terminy spłaty kredytu, w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet należności kredytodawcy, w tym informację, że konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty; jeżeli w ramach kredytu stosuje się różne stopy oprocentowania dla różnych należności kredytodawcy, należy także podać kolejność zaliczania rat kredytu konsumenckiego na poczet różnych należnych sald, dla których stosuje się różne stopy oprocentowania;

9) zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów kredytu, w przypadku gdy kredytodawca lub pośrednik kredytowy udziela karencji w spłacie kredytu;

10) informację o innych kosztach, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki, w szczególności o opłatach, w tym opłatach za prowadzenie jednego lub kilku rachunków, na których są zapisywane zarówno transakcje płatności, jak i wypłaty, łącznie z opłatami za korzystanie ze środków płatniczych zarówno dla transakcji płatności, jak i dla wypłat, prowizjach, marżach oraz kosztach usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, jeżeli są znane kredytodawcy, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulec zmianie;

10a) numer rachunku płatniczego do spłaty kredytu, jeżeli umowa przewiduje samodzielną spłatę rat kredytu przez konsumenta;

11) roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, warunki jej zmiany oraz ewentualne inne opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu;

12) skutki braku płatności;

13) informację o konieczności poniesienia opłat notarialnych, o ile wystąpią;

14) sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje;

15) termin, sposób i skutki odstąpienia konsumenta od umowy, obowiązek zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek, a także kwotę odsetek należnych w stosunku dziennym;

16) prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem;

17) informację o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i o sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zastrzeżono w umowie;

18) informację, że jeżeli sprzedawca lub usługodawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wobec konsumenta, a żądanie przez konsumenta wykonania tego zobowiązania nie było skuteczne, konsumentowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń o wykonanie tego zobowiązania od kredytodawcy. Przy czym odpowiedzialność kredytodawcy jest ograniczona do wysokości udzielonego konsumentowi kredytu

19) warunki rozwiązania umowy;

20) informację o możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów oraz zasadach dostępu do tej procedury, jeżeli takie prawo przysługuje konsumentowi;

21) wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów.

Braki w umowie jako naruszenie prawa

Niewypełnienie przez kredytodawcę wskazanych powyżej wymogów skutkować może skorzystaniem przez konsumenta z opisanej już na blogu sankcji kredytu darmowego. Jest to bardzo daleko idąca konsekwencja naruszenia ustawy o kredycie konsumenckim, która ma istotny wpływ na wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Przy analizie umowy warto skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Radca prawny z naszej kancelarii oceni, czy umowa spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ustawie. Stwierdzając braki, radca prawny pomoże w dochodzeniu uprawnień z sankcji kredytu darmowego.

Skontaktuj się z nami 

  Formularz możesz wysłać po zaznaczeniu poniższych pól:

  Wyrażam zgodę na to, aby Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Gdyni wykorzystała podany wyżej numer telefonu dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesłała informację handlową na podany wyżej adres e-mail.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Gdyni (Polityka Prywatności dostępna jest tutaj).

  Related Posts

  Leave a Reply

  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu